» » Rodzina, to majątek..?

Rodzina, to majątek..?

wpis w: Myśli | 0
Rodzina - co to znaczy dla Ciebie
Rodzina – co to znaczy dla Ciebie ?

Dzisiejszy artykuł, to przemyślana prowokacja, przemyślenia Evity, które mają skłonić nas do zastanowienia się jakim wartościom hołdujemy i czy te, które nas nawigują w życiu, są naprawdę tymi, które chcielibyśmy mieć komentarz Redakcji

Małżeństwa się rozpadają, dzieci nie znają swoich rodziców. I do tego coraz większy jest nacisk na swobodę i wolność. Wolno jest mieć partnera tej samej płci i adaptować dzieci, by tworzyć “rodzinę”. Czyli rodzina jest w modzie. Tylko w “nowoczesnej” wersji w zależności od potrzeb i zapotrzebowania. Zajrzyjmy wiec na definicję rodziny i znajdziemy strukturę dla naszej, własnej rodziny.

Według Małgorzaty Grządziel – z “WOS na 5” definicja rodziny, to:
Cytat: “Rodzina jest najmniejszą, najstarszą i najpowszechniejszą formą życia społecznego. Rodzinę tworzą mężczyzna i kobieta, połączeni węzłami małżeńskimi, ich dzieci oraz krewni z obu stron.” No tak…

STRUKTURA RODZINY:

Struktura rodziny dzieli się na dwie części:
linia wstępna – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
linia zstępna – rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki.
Rodzina jest podstawowa komórką społeczną, która w znaczeniu historycznym podlega ciągłym zmianom. Podczas badań przeprowadzonych wśród Polaków na temat ważności wartości, rodzina znalazła się na drugim miejscu, po zdrowiu.

FUNKCJE RODZINY:

Prokreacyjna – polega na zaspakajaniu potrzeb emocjonalno – rodzicielskich współmałżonków, pozwala na biologiczne przetrwanie społeczeństwa;
Seksualna – polega na społecznej akceptacji formy współżycia płciowego;
Ekonomiczna – to zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny i jej członków;
Opiekuńczo-zabezpieczająca – polega na opiece nad dziećmi, chorymi i starszymi oraz zabezpieczeniu środków potrzebnych do życia ich wszystkich;
Socjalizacyjna – polega na wychowaniu potomstwa i nadaniu swoim członkom odpowiedniej pozycji społecznej;
Rekreacyjna (rekreacyjno- towarzyska) – umożliwia zaspakajanie potrzeb odpoczynku, relaksu, rozrywki;
Kulturowa – pomaga przekazać dzieciom dziedzictwo kulturowe, zapoznać z dziełami sztuki, literatury itp.
Kontrolna – członkowie rodziny kontrolują swoje zachowanie i wymuszają zachowanie społecznie akceptowane;
Klasowa – wyznacza miejsce w strukturze społecznej swoim członkom.

PROBLEMY RODZINY:

Problemy współczesnej rodziny mają różnorodny charakter. Mogą pojawić się zjawiska patologiczne takie jak alkoholizm, bezrobocie, czy konflikty pokoleniowe. Poważnym zagadnieniem jest zanik więzi rodzinnych wywołany emigracją zarobkową rodziców lub jednego z nich. Kryzys współczesnych rodzin przejawia się w:

  • Spadku liczby zawieranych małżeństw,
  • Spadku dzietności,
  • Wzroście liczby rozwodów,
  • Zaniku więzi pomiędzy pokoleniami.

RODZAJE RODZINY:

Rodzina nuklearna – oznacza, że tworzą ją dwa pokolenia tj. rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych, co stwarza poważne problemy socjalne – opieki nad ludźmi starszymi. Dlatego też szybko rozwija się geriatria – dziedzina medycyny zajmującej się osobami w podeszłym wieku. W społeczeństwach Europy i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest coraz bardziej powszechne.
Rodzina wielopokoleniowa – jest rodziną tradycyjną, obejmującą kilka pokoleń. Występuje najczęściej w społeczeństwach słabo rozwiniętych.
Socjologowie rozróżniają kilka typów rodzin. W zależności od kryterium klasyfikacji wyróżniamy rodziny:
Monogamiczne – dwoje małżonków;
Poligamiczne – np. jeden mężczyzna wiele kobiet (poligymia) lub jedna kobieta wielu mężczyzn (poliandria). Związki wielu kobiet i wielu mężczyzn nazywa się multilateralizmem;
Endogamiczne – oboje małżonków pochodzi z jednej zbiorowości;
Egzogamiczne – małżonkowie pochodzą z różnych zbiorowości;
Patriarchalne – dominacja mężczyzny;
Matriarchalne – dominacja kobiet;
Patrylinearna – dziedziczenie nazwiska i majątku występuje po ojcu;
Matrylinearna – dziedziczenie nazwiska i majątku następuje po matce.

RODZINA W ŚWIETLE PRAWNYM:

Stosunki rodzinne podlegają określonym normom prawa moralnego, obyczajowego i religijnego. Stosunki te reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony 25 lutego 1964 roku (w polskim prawie, wraz ze zmianami).
Wstąpienie w związek pomiędzy mężczyzną i kobieta podlega legalizacji tzn. prawu wewnętrznemu Kościoła lub związków wyznaniowych, dokonuje się w obecności duchownego, który stwierdza iż oświadczenie woli współmałżonków zostało złożone w jego obecności. W Polsce regulacje prawne przy zawieraniu związków małżeńskich zapewnia Konkordat podpisany pomiędzy państwem a Kościołem w dniu 28 lipca 1993 roku.
Rodzina na mocy orzeczenia sądu może przyjąć dziecko obce, krewne lub powinowate na warunkach przysposobienia, czyli adopcji.

Przeszkody w zawarciu małżeństwa:

  • Nie ukończony 18-ty rok życia;
  • Całkowite ubezwłasnowolnienie spowodowane chorobą psychiczną;
  • Pozostawanie w związku małżeńskim;
  • Pokrewieństwo wynikające z linii prostej.
  • Ustanie małżeństwa następuje w wyniku śmierci (uznanie za zmarłego) jednego z współmałżonków lub rozwodu.

A jak wygląda moja rodzina i dlaczego zadałam pytanie “Rodzina to majątek…?”, to już w następnej części.

Przygotowala i prowokowała
Evita

Obserwuj Editor:

Ostatnie wpisy
Komentarze zostały wyłączone.